Geplaatst om 04:00 op 11 april 2018 door Tussendoor

Beantwoording vragen gevolgen brexit

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer over de gevolgen van de brexit beantwoord. Het ministerie van SZW onderscheidt drie scenario’s:

  1. Een scenario met een terugtrekkingsakkoord inclusief een overgangsperiode, maar zonder akkoord voor de periode daarna.
  2. Een scenario met een terugtrekkingsakkoord inclusief een overgangsperiode en met een akkoord voor de periode daarna.
  3. Een scenario waarbij het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) treedt zonder een terugtrekkingsakkoord.

Het ministerie van SZW bereidt zich op deze scenario’s voor om de nodige maatregelen te kunnen treffen om nadelige effecten te beperken. Er is een principeakkoord tussen de EU en het VK over een aantal onderdelen van een terugtrekkingsakkoord. Op grond van de tekst van het principeakkoord houden burgers, die van het recht op het vrije verkeer van personen gebruik hebben gemaakt, hun rechten. Het is de bedoeling dat tijdens de overgangsperiode een akkoord over de toekomstige relatie wordt gesloten. Daarin kunnen ook bepalingen over (arbeids-)mobiliteit zijn opgenomen. Ondanks het principeakkoord blijft het risico op een uittreding van het VK uit de EU zonder terugtrekkingsakkoord bestaan. Over een aantal belangrijke zaken moet nog worden onderhandeld. Bovendien moet een (definitief) akkoord door het Europese Parlement en het Britse parlement worden goedgekeurd.

Zaken, die in verband met de Brexit de aandacht van het ministerie van SZW hebben, zijn de toegang tot de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Toegang tot de arbeidsmarkt
Als geen terugtrekkingsakkoord tot stand komt, dan wordt vanaf de datum van uittreding van het VK uit de EU de toegang van EU-burgers tot de Britse arbeidsmarkt door het recht van het VK geregeld. Voor burgers uit het VK geldt de nationale regelgeving van de lidstaten van de EU en de EU-wetgeving voor burgers uit derde landen.

Sociale zekerheid
Als geen terugtrekkingsakkoord tot stand komt, kan dit na de brexit gevolgen hebben voor de sociale zekerheidsaanspraken van de groep die zich in een grensoverschrijdende situatie bevindt of heeft bevonden, voor zover deze zijn gebaseerd op Verordening (EU) nr. 883/2004.

Sociale verzekeringen van Anema

06 december 2017

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het premiepercentage voor de Wet langdurige lees meer

30 januari 2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag