Geplaatst om 04:00 op 12 september 2018 door Tussendoor

Concernregeling werkkosten

De werkkostenregeling is de huidige systematiek van fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Er geldt een vrije ruimte, waarbinnen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen onbelast kunnen worden gegeven. Deze ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van de inhoudingsplichtige. Inhoudingsplichtigen die in concernverband opereren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de concernregeling. De gezamenlijke inhoudingsplichtigen binnen het concern worden dan als één inhoudingsplichtige beschouwd. Voorwaarde voor toepassing van de concernregeling is de aanwezigheid gedurende het gehele kalenderjaar van een belang van de ene inhoudingsplichtige in de ander van ten minste 95% of een belang in alle betrokken inhoudingsplichtigen van ten minste 95% dat in handen is van een derde. Het begrip belang betekent voor toepassing van de concernregeling de juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte kapitaal.

Volgens de rechtbank Noord-Holland volgt uit de wetsgeschiedenis dat de invulling van het begrip belang in andere wetsbepalingen niet relevant is voor de uitleg van het begrip belang in de concernregeling. De wetgever heeft er bewust voor gekozen niet aan te sluiten bij een bestaande concerndefinitie.

Loonbelasting van Anema

10 mei 2017

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt, wordt verondersteld dat dit lees meer

17 december 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Eerste Kamer uiteengezet lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag