Geplaatst om 04:00 op 12 september 2018 door Tussendoor

Concernregeling werkkosten

De werkkostenregeling is de huidige systematiek van fiscale behandeling van vergoedingen en verstrekkingen in de loonbelasting. Er geldt een vrije ruimte, waarbinnen aangewezen vergoedingen en verstrekkingen onbelast kunnen worden gegeven. Deze ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van de inhoudingsplichtige. Inhoudingsplichtigen die in concernverband opereren kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de concernregeling. De gezamenlijke inhoudingsplichtigen binnen het concern worden dan als één inhoudingsplichtige beschouwd. Voorwaarde voor toepassing van de concernregeling is de aanwezigheid gedurende het gehele kalenderjaar van een belang van de ene inhoudingsplichtige in de ander van ten minste 95% of een belang in alle betrokken inhoudingsplichtigen van ten minste 95% dat in handen is van een derde. Het begrip belang betekent voor toepassing van de concernregeling de juridische en economische eigendom van het nominaal gestorte kapitaal.

Volgens de rechtbank Noord-Holland volgt uit de wetsgeschiedenis dat de invulling van het begrip belang in andere wetsbepalingen niet relevant is voor de uitleg van het begrip belang in de concernregeling. De wetgever heeft er bewust voor gekozen niet aan te sluiten bij een bestaande concerndefinitie.

Loonbelasting van Anema

19 november 2020

Vooruitlopend op de Eindejaarsregeling 2020 heeft de staatssecretaris een besluit met een lees meer

11 oktober 2017

De onderhandelingen over een nieuw kabinet hebben geresulteerd in een lijvig regeerakkoord, dat bol lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag