Geplaatst om 04:00 op 01 november 2018 door Tussendoor

Nota van wijzing implementatiewetsvoorstel ATAD 1

Tegelijk met het Belastingplan 2019 heeft het kabinet een wetsvoorstel ter implementatie van de eerste EU-richtlijn tegen belastingontwijking (ATAD 1) ingediend. Het wetsvoorstel ATAD1 omvat de invoering van een generieke aftrekbeperking van rente in de vennootschapsbelasting. Deze maatregel beperkt de aftrekbaarheid van het saldo aan rente tot 30% van het bruto bedrijfsresultaat. De maatregel moet de kans, dat bedrijven zich om fiscale redenen bovenmatig financieren met vreemd vermogen, verkleinen. In het wetsvoorstel heeft het kabinet er expliciet voor gekozen om geen eerbiedigende werking op te nemen voor bestaande leningen. De EU-richtlijn biedt die mogelijkheid wel. Bij nader inzien maakt het kabinet nu toch één specifieke uitzondering voor langlopende openbare-infrastructuurprojecten. Het betreft op 25 oktober 2018 bestaande langlopende publiek-private samenwerkingsprojecten (PPS), waarbij gebruikgemaakt wordt van geïntegreerde contracten voor de ontwerp- en bouwwerkzaamheden, de exploitatie en de financiering. Dat wordt in de nota van wijziging geregeld.

Er komt een ministeriële regeling waarin bestaande langlopende openbare-infrastructuurprojecten worden aangewezen. Van een bestaand project is sprake als de aanbestedingsprocedure voor het project vóór 25 oktober 2018 is gestart. Omdat geen verboden staatssteun mag worden verleend bij de uitzondering van de toepassing van de earningsstrippingmaatregel, zal de maatregel eerst worden voorgelegd aan de Europese Commissie. De voorgestelde maatregel treedt op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip in werking, mogelijk met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2019.

Belastingplan van Anema

21 november 2017

Tijdens het tweede wetgevingsoverleg over het pakket Belastingplan 2018 zijn vragen gesteld die de lees meer

24 oktober 2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een (eerste) nota van wijziging ingediend betreffende lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag