Geplaatst om 04:00 op 31 oktober 2019 door Tussendoor

Na AOW-leeftijd voortgezette dienstbetrekking

Een cao bevatte de bepaling dat dienstbetrekkingen voor onbepaalde tijd van rechtswege eindigen op de dag waarop de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt. Indien de dienstbetrekking na het bereiken van de AOW-leeftijd is voortgezet, kan deze volgens de cao worden beëindigd door opzegging.

Enkele dagen nadat een onder deze cao vallende werknemer de AOW-leeftijd had bereikt, stuurde zijn werkgever hem een opzegging vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Vervolgens gingen werkgever en werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan, waarin geen pensioenbeding was opgenomen. Een half jaar later vond een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer over een andere functie. Daarbij werd de werknemer het aanbod gedaan om via een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van het dienstverband te komen. De werknemer wilde echter in zijn oude functie werkzaam blijven. Vervolgens heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De werknemer meende dat de opzegging wegens het ontbreken van een redelijke grond voor ontslag vernietigbaar was.

De kantonrechter was van oordeel dat ondanks het pensioenbeding, waarin stond dat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigde op de pensioendatum van de werknemer, het dienstverband stilzwijgend was voortgezet. Er is geen sprake geweest van een (eerdere) opzegging van de arbeidsovereenkomst ten tijde van het bereiken van de AOW-leeftijd. Daarom heeft de werkgever de arbeidsovereenkomst op een later moment alsnog rechtsgeldig kunnen opzeggen.

Arbeidsrecht van Anema

24 juni 2021

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is de werkgever lees meer

08 augustus 2018

De werkgever is verplicht het loon van een werknemer, die wegens ziekte zijn werk niet kan lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag