Algemene voorwaarden – Anema Salaris & Advies

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ANEMA SALARIS & ADVIES

 

Artikel 1 Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Anema Salaris & Advies : de VOF “Anema Salaris & Advies”, statutair gevestigd te Grou, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 01149563.
 3. Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon, die Anema Salaris & Advies opdraagt diensten te verlenen.
 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Anema Salaris & Advies en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Diensten: alle door of vanwege Anema Salaris & Advies ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
 6. Werknemer: de in dienst van Opdrachtgever zijnde persoon met een arbeidsovereenkomst zoals gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten tussen Anema Salaris & Advies en Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. Indien een Overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Indien is afgeweken van deze Algemene Voorwaarden, geldt die afwijking uitsluitend voor de desbetreffende Overeenkomst.

 

Artikel 3 Wijzigingen

 1. Anema Salaris & Advies is gerechtigd om periodiek de onderhavige Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op de Overeenkomst van toepassing zijn na het verstrijken van 14 dagen na toezending door Anema Salaris & Advies aan de Opdrachtgever van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomsten

 1. De door Anema Salaris & Advies gemaakte offertes zijn geldig gedurende twee maanden na de offertedatum, tenzij in de offerte anders is aangegeven.
 2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Anema Salaris & Advies daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Anema Salaris & Adviesanders aangeeft.
 3. Een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Anema Salaris & Advies komt tot stand op het moment van ontvangst door Anema Salaris & Advies van een door Opdrachtgever ondertekend exemplaar van de door Anema Salaris & Advies aan Opdrachtgever toegezonden overeenkomst.
 4. De overeenkomst tussen Anema Salaris & Advies en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

 

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle door Anema Salaris & Adviesgenoemde prijzen of tarieven zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Anema Salaris & Advies zal voor de door haar te verrichten werkzaamheden aan Opdrachtgever de tarieven in rekening brengen conform het door haar vastgesteld Tarievenoverzicht, tenzij in de Offerte of de Overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd.
 3. Voor zover niet is vermeld of administratiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten zijn inbegrepen, kunnen die kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht.
 4. Kosten die worden gemaakt in verband met de inschakeling van derden zijn niet inbegrepen in de tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De kosten voor het inwinnen van voor de oordeelsvorming van de bedrijfsarts benodigde medische informatie bij derden en de kosten voor het inschakelen van derden op grond van wettelijke regelingen worden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, zonder dat voorafgaand aan het maken van die kosten overleg met Opdrachtgever wordt gevoerd.
 6. Anema Salaris & Advies is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven voor de producten en diensten aan te passen in verband met de algemene stijging van lonen, salarissen en prijzen, met het percentage waarmee het CBS prijsindexcijfer van CAO-lonen per uur inclusief bijzondere beloning, sector particuliere bedrijven, van de maand juni van het lopende jaar is gestegen ten opzichte van hetzelfde cijfer van de maand juni van het jaar daarvoor. De uitkomst van deze indexering wordt afgerond.

Artikel 6 Betaling

 1. Het door de Opdrachtgever voor de overeengekomen diensten te betalen bedrag wordt maandelijks/ per kwartaal achteraf door Anema Salaris & Advies aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. In de Overeenkomst wordt het door Opdrachtgever aan Anema Salaris & Advies opgegeven aantal werknemers vermeld dat ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst in dienst is van Opdrachtgever. De door Opdrachtgever aan Anema Salaris & Advies maandelijks te betalen factuur als bedoeld in lid 1
 3. is gebaseerd op het door de Opdrachtgever opgegeven aantal werknemers en wijzigingen daarvan. Registratie van de werknemers vindt plaats in het door Anema Salaris & Advies aan Opdrachtgever beschikbaar te stellen applicatie. Indien het aantal werknemers dat is vermeld in de applicatie hoger is dan het aantal werknemers dat vermeld staat in de Overeenkomst zal (na-)facturering plaatsvinden naar rato met een minimum van € 25,- op basis van het aantal werknemers (dienstverbanden) dat geregistreerd is in de applicatie.
 4. Facturering van alle diensten die buiten de door Anema Salaris & Advies aangeboden Pakketten vallen, vindt plaats, óf direct na voltooiing van de in de Overeenkomst aangeduide werkzaamheden, óf maandelijks op basis van nacalculatie van de in die maand verrichte diensten.
 5. Facturen van Anema Salaris & Advies dienen binnen 10 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij girale betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Anema Salaris & Advies.
 6. Klachten over in rekening gebrachte bedragen dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk door Opdrachtgever te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt akkoord te zijn met de in rekening gebrachte bedragen. Reclames geven geen recht op verrekening of opschorting van de betaling.
 7. In geval van overschrijding van de betalingstermijn verkeert Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij wettelijke rente verschuldigd. Met ingang van de eerste dag na afloop van de betalingstermijn is Anema Salaris & Advies bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
 8. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook in het geval Opdrachtgever bij betaling anders aangeeft.
 9. In het geval Opdrachtgever vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, ten aanzien van hem surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij in surséance van betaling of faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situatie dat hij zeggenschap verliest over een substantieel deel van zijn vermogen of dat hij zijn onderneming staakt, zijn de vorderingen van Anema Salaris & Advies op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Anema Salaris & Advies maakt wegens niet nakoming van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst door Opdrachtgever, zullen ten laste komen van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag.
 11. Opdrachtgever is niet gerechtigd om over te gaan tot opschorting van betaling of tot verrekening van hetgeen Anema Salaris & Advies te vorderen heeft met hetgeen hij meent van Anema Salaris & Advies te vorderen te hebben.

 

Artikel 7 Informatie

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het steeds tijdig aan Anema Salaris & Advies verstrekken van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde informatie. De hiermee verband houdende stukken, die door Opdrachtgever aan Anema Salaris & Advies worden afgegeven, blijven eigendom van Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anema Salaris & Advies aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Anema Salaris & Advies worden verstrekt.
 3. Opdrachtgever is gehouden iedere nieuwe werknemer binnen twee dagen na indiensttreding aan te melden bij Anema Salaris & Advies. Opdrachtgever is gehouden alle mutaties in zijn personeelsbestand te registreren in de applicatie.
 4. Indien door Opdrachtgever niet, niet tijdig, niet juist of onvolledig wordt voldaan aan een of meer van de in de leden 2 en 3 opgenomen verplichtingen, heeft Anema Salaris & Advies het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts komen alle financiële en andere gevolgen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook in het geval Anema Salaris & Advies in verband daarmee te kort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 5. Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de Opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Anema Salaris & Advies nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van werknemers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn. Als Anema Salaris & Advies daarom verzoekt, verschaft de Opdrachtgever op zijn locatie kostenloos een eigen werkruimte met telefoonaansluitingen en, desgewenst, een internetaansluiting.

 

Artikel 8 Uitvoering Overeenkomst

 1. Anema Salaris & Advies zal de te verrichten diensten en werkzaamheden naar beste inzicht, kunnen en vermogen en overeenkomstig de wettelijke eisen en de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, aangezien het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.
 2. Anema Salaris & Advies is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Ten aanzien van de ingeschakelde derde blijven deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Anema Salaris & Advies is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van haar schuld.
 2. Ondanks wederzijdse inspanningen van Anema Salaris & Advies en Opdrachtgever kan Anema Salaris & Advies nimmer garanderen, dat een door de Opdrachtgever gewenst of door Anema Salaris & Advies verwacht resultaat bereikt zal worden. Anema Salaris & Advies aanvaardt te dien aanzien dan ook geen aansprakelijkheid.
 3. In geval van mondelinge of telefonische informatie, verzoeken of anderszins, zowel van Opdrachtgever als van Anema Salaris & Advies, aanvaardt Anema Salaris & Advies geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van misverstanden, dan wel onjuist overgekomen informatie. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle hieruit redelijkerwijs voortvloeiende kosten.
 4. Anema Salaris & Advies is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, welke is ontstaan doordat Anema Salaris & Advies is uitgegaan van de door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Anema Salaris & Advies kenbaar behoorde te zijn.
 5. Anema Salaris & Advies is niet aansprakelijk voor de kosten en schade als gevolg van behandeling door de behandelende sector.
 6. Indien Anema Salaris & Advies volgens Opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, kan Anema Salaris & Adviesslechts aansprakelijk worden gesteld wanneer zij door de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn in de gelegenheid is gesteld de verplichtingen na te komen en Anema Salaris & Advies desondanks nalatig is geweest.
 7. Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Anema Salaris & Advies derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in de nakoming te stellen. Eerst na het verstrijken van deze redelijke termijn zal Anema Salaris & Advies in verzuim kunnen verkeren.
 8. De aansprakelijkheid van Anema Salaris & Advies is in het geval van een individuele opdracht beperkt tot het bedrag van de betreffende factuur met een maximum van € 1.000,– per gebeurtenis, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Anema Salaris & Advies.
 9. De aansprakelijkheid van Anema Salaris & Advies is in het geval van een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden beperkt tot het over de laatste zes maanden aan Opdrachtgever voor de door Anema Salaris & Advies verleende diensten in rekening gebrachte bedrag met een maximum van € 5.000,- per gebeurtenis, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Anema Salaris & Advies.
 10. Anema Salaris & Advies is te allen tijde (ook in de in leden 9 en 10 omschreven situaties) slechts aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekeraar wordt gedekt.
 11. Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Anema Salaris & Advies vervalt wanneer de Opdrachtgever deze aansprakelijkstelling niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Anema Salaris & Advies binnen één jaar nadat hij de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijze had kunnen constateren.

 

Artikel 10 Vrijwaren

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Anema Salaris & Advies voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Anema Salaris & Advies voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden waarvoor Anema Salaris & Advies op grond van deze Algemene Voorwaarden niet aansprakelijk is.
 3. Indien Opdrachtgever aan Anema Salaris & Adviesinformatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Anema Salaris & Advies zal alle door Opdrachtgever en werknemers aan Anema Salaris & Advies verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en zal ervoor zorgdragen, dat van deze informatie niet door derden kennis kan worden genomen, tenzij Anema Salaris & Advies rechtens gehouden is deze informatie aan derden te verstrekken op grond van enige wettelijke bepaling, een bindende uitspraak van een rechter, een ander overheidsorgaan of een beroepsplicht of verstrekking plaatsvindt in het kader van het inwinnen van expertise of doorverwijzing naar de behandelende sector.
 2. Opdrachtgever zal zonder toestemming van Anema Salaris & Adviesgeen mededelingen doen over de aanpak of werkwijze van Anema Salaris & Advies. Ook zal Opdrachtgever de rapportages van of namens Anema Salaris & Advies niet zonder instemming aan derden ter beschikking stellen.

 

Artikel 12 Dossierbeheer/dossierinzage

 1. Anema Salaris & Advies zal van de werknemers die zij in het kader van de te leveren diensten onderzoekt, een dossier bijhouden.
 2. Op de persoonsgegevens die aanwezig zijn in het dossier is het privacyreglement van Anema Salaris & Advies van toepassing. Dit wordt op verzoek van Opdrachtgever toegezonden.
 3. Naast Anema Salaris & Advies en de door haar ter uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden heeft slechts de werknemer recht op inzage in zijn dossier. Indien de werknemer gebruik maakt van dit recht, zullen de hiermee verband houdende kosten in rekening worden gebracht bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier verkrijgen, indien hij deze bevoegdheid ontleent aan een schriftelijke specifiek, voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

 

Artikel 13 Opzegging

 1. Een Overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 2. Indien een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt deze na het verstrijken van de periode waarvoor deze is aangegaan telkens automatisch met eenzelfde periode verlengd, tenzij de Overeenkomst tijdig is opgezegd. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen het einde van de periode waarvoor deze is aangegaan schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Een Overeenkomst voor een bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij Anema Salaris & Advies daarmee uitdrukkelijk mee instemt.
 3. Opzegging van een Overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 4. Overname, fusie, verzelfstandiging c.q. privatisering van een partij vormt geen reden voor tussentijdse opzegging van de overeenkomst.
 5. Bij opzegging vindt geen restitutie plaats van vooruitbetaalde bedragen, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

 

Artikel 14 Ontbinding

 1. Een Overeenkomst kan door Anema Salaris & Advies zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven worden ontbonden, zonder dat Opdrachtgever ter zake aanspraak op enige schadevergoeding kan maken, indien:
  1. Opdrachtgever vrijwillig of gedwongen in liquidatie treedt, ten aanzien van hem surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd, hij in surséance van betaling of faillissement geraakt of in een redelijkerwijs vergelijkbare situatie komt te verkeren, daaronder begrepen de situatie dat hij zeggenschap verliest over een substantieel deel van zijn vermogen of dat hij zijn onderneming staakt;
  2. sprake is van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van enige verplichting in het kader van de Overeenkomst aan de zijde van Opdrachtgever en deze een redelijke termijn om alsnog aan die verplichting te voldoen ongebruikt laat;
  3. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen door de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn verplichting zorg te dragen voor instemming van de ondernemingsraad of het medezeggenschapsorgaan van Opdrachtgever op grond van art. 28 Wet op de Ondernemingsraden.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Anema Salaris & Advies op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan schuld van Anema Salaris & Advies te wijten zijn, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Anema Salaris & Advieskomen. Werkstakingen in het bedrijf van Anema Salaris & Advies, storingen in het computernetwerk van Anema Salaris & Advies of ingeschakelde derden, meer dan gemiddeld ziekteverzuim bij het personeel van Anema Salaris & Advies en brand, worden daaronder begrepen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de uitvoering van de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 3. Voor zover Anema Salaris & Advies ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Anema Salaris & Advies gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De door Anema Salaris & Advies geleverde middelen, waaronder software en geleverde voorschriften, blijven eigendom van Anema Salaris & Advies dan wel van de door Anema Salaris & Advies ingeschakelde derden, en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Opdrachtgever worden behouden, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde adviezen, modellen, methoden technieken, programmatuur en producten blijven, behoudens uitdrukkelijke overdracht, voorbehouden aan Anema Salaris & Advies
 2. Anema Salaris & Advies behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17 Klachtenreglement

 1. Anema Salaris & Advies beschikt over een Klachtenreglement. Dit Klachtenreglement ligt ter inzage op de hoofdvestiging van Anema Salaris & Advies en wordt op eerste verzoek toegestuurd. Voor schriftelijk vastleggen van een klacht beschikt Anema Salaris & Advies over signaalformulieren waarmee o.a. klachten over de kwaliteit van de dienstverlening door Anema Salaris & Advies ingediend kunnen worden. Deze door Opdrachtgever ingediende klacht wordt behandeld conform het Klachtenreglement.
 2. Als Anema Salaris & Advies voor onderdelen van haar dienstverlening, zoals de arbeidsrechtjurist, derden inschakelt, geldt voor die onderdelen het Klachtenreglement van die derden. Opdrachtgever ontvangt op eerste verzoek een exemplaar van het geldend Klachtenreglement. Indien de derde partij geen eigen Klachtenreglement heeft, geldt het Klachtenreglement van Anema Salaris & Advies.
 3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat werknemers desgewenst kennis kunnen nemen van de inhoud van het Klachtenreglement.

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Deze Algemene Voorwaarden en de offertes en overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen partijen in verband met Overeenkomsten, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Nederland.

 

 

 

 

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag