Geplaatst om 04:00 op 28 juni 2018 door Tussendoor

Kamerbrief diverse pensioenonderwerpen

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer een uiteenzetting gegeven van diverse pensioenonderwerpen.

Uniformering partnerdefinitie
Een van de behandelde onderwerpen is het partnerbegrip bij ongehuwd samenwonenden, zoals dat in pensioenregelingen is opgenomen. Pensioenregelingen bevatten bijna allemaal meerdere voorwaarden voor een partnerpensioen voor samenwonenden. Vaak gaat het om een notarieel samenlevingscontract of een bepaalde duur van ingeschreven staan op hetzelfde adres. Doordat criteria verschillen kan bij baanwisselingen een onoverzichtelijke situatie ontstaan, met als risico dat iemand onbewust niet verzekerd is voor partnerpensioen. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aan- en, bij verbreken van de samenleving, afmelden van de partner bij de pensioenuitvoerder. Aanpassing van bestaande verschillen in partnerdefinities heeft financiële consequenties voor pensioenregelingen. Hoe ruimer het partnerbegrip, hoe meer partnerpensioen op termijn moet worden uitgekeerd.

Vermindering risico’s bij partnerpensioen
Over de mogelijke financiële risico’s van het partnerpensioen in de pensioenregeling bestaat veel onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid wordt deels veroorzaakt door de informatieverstrekking en deels door de diversiteit en complexiteit van de vormgeving van het partnerpensioen. Het partnerpensioen wordt verzekerd op opbouwbasis of op risicobasis. Bij verzekering op risicobasis vindt geen uitkering aan de partner plaats bij overlijden van de deelnemer na zijn uitdiensttreding. Standaardisering zou kunnen leiden tot meer duidelijkheid bij deelnemers, maar heeft gevolgen voor de pensioenambitie en de premiehoogte. De minister wil bij de evaluatie van de Wet pensioencommunicatie in 2019 aandacht besteden aan de informatieverstrekking over het partnerpensioen in de pensioenregeling.

De vernieuwing van het pensioenstelsel is volgens de minister het moment voor de sociale partners om na te denken over wat ze belangrijk vinden in een pensioenregeling.

Arbeidsrecht van Anema

27 augustus 2020

De werkgever is verplicht uiterlijk een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor lees meer

29 juli 2021

Na de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 juli 2015 zijn werkgevers in beginsel verplicht lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag