Verzamelwet SZW 2019 – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 05 december 2018 door Tussendoor

Verzamelwet SZW 2019

De Verzamelwet SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) 2019 is in het Staatsblad geplaatst. De wet betreft zogenaamd klein beleid en past naast wetten op het terrein van SZW ook de Zorgverzekeringswet en de Wet studiefinanciering BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) aan. Het gaat om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen, verduidelijking en nadere invulling van eerdere beleidskeuzes en het herstellen van omissies. De wet bevat geen substantiële beleidswijzigingen.

Arbeidsrecht
De Algemene termijnenwet bepaalt dat een in een wet gestelde termijn, die op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag. Deze bepaling was tot nu toe niet van toepassing op vervaltermijnen voor het indienen van verzoeken waarmee gedingen in verband met het einde van de arbeidsovereenkomst worden ingeleid. Het betreft de termijnen van twee en drie maanden voor procedures over het al dan niet voortduren van de arbeidsovereenkomst, het mogelijk herstel van de arbeidsovereenkomst, overtreding van de wederindiensttredingsvoorwaarde, het verschuldigd zijn van een (transitie)vergoeding en de hoogte daarvan en van de aanzegvergoeding. Volgens de huidige regeling wordt de termijn voor het indienen van een verzoek verkort wanneer de termijn eindigt op een zaterdag, zondag of feestdag. Door de invoering van de Verzamelwet SZW 2019 geldt voor deze verzoeken vanaf 1 januari 2019 de regeling van termijnverlenging.

Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl)
Ter compensatie van de aanpassing van regelgeving van de minimumjeugdlonen per 1 juli 2017 is het minimumjeugdloonvoordeel (jeugd-LIV) in de Wtl ingevoerd. Per 1 juli 2019 vindt een tweede aanpassing van het minimumjeugdloon plaats. Daarmee is in de Wtl echter geen rekening gehouden. Deze omissie is nu hersteld door aanpassing van de bandbreedtes per leeftijdscategorie voor de vaststelling van het gemiddelde uurloon. Gevolg is dat werkgevers voor meer werknemers per leeftijdscategorie in aanmerking komen voor het jeugd-LIV.

Eigenrisicodrager Ziektewet
De periode waarover de werkgever die eigenrisicodrager is voor de ZW het ziekengeld moet betalen wordt verlengd als zijn ex-werknemer te laat een aanvraag voor een WIA-uitkering doet. In de Verzamelwet SZW 2019 is geregeld dat geen ziekengeld hoeft te worden uitgekeerd als de WIA-aanvraag zonder deugdelijke grond te laat is ingediend. Daarmee wordt aangesloten bij de regeling die geldt bij de loondoorbetaling.

Arbeidsrecht van Anema

05 maart 2020

Een van de doelstellingen van het arbeidsrecht is het beschermen van werknemers tegen willekeur van lees meer

20 maart 2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag