Geplaatst om 22:00 op 12 februari 2019 door Tussendoor

Amendementen Wet arbeidsmarkt in balans

Bij de Tweede Kamer is het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans in behandeling. Het wetsvoorstel bevat aanpassingen van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en nog enkele wetten. Doel van het wetsvoorstel is verbetering van de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft schriftelijk gereageerd op de ingediende amendementen. Het merendeel van de amendementen ontraadt de minister. Van drie amendementen laat de minister het oordeel aan de Tweede Kamer. Het betreft een voorstel voor een verlengde proeftijd, een uitzondering op de premiedifferentiatie in de WW voor jongeren onder de 21 jaar, die minder dan twaalf uur per week werken, en de mogelijkheid om een uitzondering te maken op de oproeptermijn, de afzegtermijn en/of het aanbod na 12 maanden voor functies die door klimatologische omstandigheden slechts seizoensmatig kunnen worden verricht.

In verband met de slechte arbeidsmarktpositie van oudere werknemers heeft de minister toegezegd dat de leeftijdsgrens voor de Wet inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) per 1 januari 2020 wordt vastgesteld op 60 jaar en 4 maanden. In het regeerakkoord is opgenomen dat de leeftijdsgrens met ingang van 2020 zou meestijgen met de AOW-leeftijd.

Sociale verzekeringen van Anema

30 augustus 2017

Op grond van de Nederlandse wetgeving is een ingezetene van Nederland van rechtswege in Nederland lees meer

23 mei 2018

Het woonlandbeginsel houdt in dat de hoogte van een uitkering uit een sociale verzekering wordt lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag