Geplaatst om 04:00 op 25 juli 2019 door Tussendoor

Toepassingseis vrijwilligersregeling loonbelasting

De Wet op de loonbelasting omschrijft de werknemer als de natuurlijke persoon die tot een inhoudingsplichtige in dienstbetrekking staat of die van een inhoudingsplichtige loon geniet uit een vroegere dienstbetrekking. Onder deze definitie vallen niet personen die als vrijwilliger uitsluitend vergoedingen van maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Een vrijwilliger is iemand die niet bij wijze van beroep arbeid verricht voor een algemeen nut beogende instelling, een sportorganisatie of een lichaam dat is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

In een procedure voor de rechtbank was in geschil of een stichting kwalificeerde voor de zorgvrijstelling in de vennootschapsbelasting en om die reden gebruik kon maken van de vrijwilligersregeling in de loonbelasting. Voor de toepassing van de zorgvrijstelling geldt als voorwaarde dat de winst van het lichaam uitsluitend kan worden besteed ten bate van een vrijgesteld lichaam of een algemeen maatschappelijk belang. Kenmerkend voor een stichting is dat zij beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. De statutaire doelomschrijving is niet voldoende om in aanmerking te komen voor de zorgvrijstelling. Daartoe moet de winst ook feitelijk overeenkomstig de bestemmingseis worden aangewend.

De stichting in deze procedure had een bestuur dat bestond uit één bestuurder, die over de liquide middelen en winsten en overschotten van de stichting kon beschikken. Om die reden is de stichting voor de winstbelasting door de Belastingdienst als transparant aangemerkt. Naar het oordeel van de rechtbank was niet feitelijk aan de winstbestemmingseis voldaan. Omdat de stichting niet in aanmerking kwam voor de zorgvrijstelling, mocht zij ook de vrijwilligersregeling in de loonbelasting niet toepassen.

Loonbelasting van Anema

12 juli 2018

Werkgevers hebben over 2018 recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan de volgende lees meer

03 april 2019

De dga van een bv had de beschikking over een auto van de bv. In het jaar 2011 had de dga een lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag