Geplaatst om 04:00 op 12 september 2018 door Tussendoor

Gedifferentieerde premie

Werkgevers betalen voor de Werkhervattingskas (Whk) een gedifferentieerde premie. Voor middelgrote werkgevers wordt deze premie vastgesteld op het gewogen gemiddelde van de sectorpremie en de individuele premie. Bij de vaststelling van de individuele premie wordt een opslag of korting bepaald op het voor alle takken van bedrijf en beroep geldende rekenpercentage. De opslag of korting is afhankelijk van de aan de werkgever toe te rekenen uitkeringslasten en het gemiddelde premieplichtige loon in voorafgaande jaren. Bij een gehele of gedeeltelijke overgang van een onderneming vindt toerekening van de uitkeringslasten en de premieplichtige lonen van de overdrager in de jaren voor de overgang plaats aan de overnemer. Dat geldt ook bij een doorstart na een faillissement. De inspecteur stelt de opslag of korting voor een kalenderjaar bij voor bezwaar vatbare beschikking vast. Bij de overgang van een onderneming stelt de inspecteur de opslag of korting voor het lopende jaar opnieuw vast.

Een bv die een deel van een onderneming na een faillissement had overgenomen, was het niet eens met de door de inspecteur vastgestelde gedifferentieerde premie. De beschikking omvatte een korting, die het gevolg was van het ontbreken van aan de failliet toe te rekenen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of ziektewetuitkeringen. Zonder toerekening zou de premie Whk voor de bv hoger uitvallen. Het instellen van bezwaar en beroep mag niet tot gevolg hebben dat de indiener in een slechtere positie komt. Dat betekent dat de premie niet hoger kan worden vastgesteld dan de inspecteur heeft gedaan. Om die reden heeft Hof Arnhem-Leeuwarden het hoger beroep van de bv ongegrond verklaard.

Sociale verzekeringen van Anema

26 september 2018

Sinds 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. Voor een specifieke groep, die kort lees meer

31 januari 2019

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om het loon van een arbeidsongeschikte werknemer gedurende twee lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag