Geplaatst om 04:00 op 12 september 2019 door Tussendoor

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend. Het wetsvoorstel bevat wijzigingen in de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving en de wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisatie. Het gaat om tekstuele aanpassingen, technische verbeteringen en verduidelijking en nadere invulling van eerdere beleidskeuzes en het herstellen van omissies. Met de voorgestelde wijzigingen worden geen substantiële beleidswijzigingen beoogd. De meeste wijzigingen hebben geen financiële consequenties.

De Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie verplicht de dienstverrichter, die een werknemer detacheert naar Nederland, dit te melden bij het ministerie van SZW voor aanvang van de werkzaamheden. De dienstverrichter moet, eveneens voor de aanvang van de werkzaamheden, een afschrift van de melding verstrekken aan de dienstontvanger. Deze moet het afschrift controleren en onjuistheden of het niet hebben ontvangen van het afschrift doorgeven. Voorgesteld wordt de dienstontvanger hiervoor een termijn te geven van vijf werkdagen, gerekend vanaf het moment van aanvang van de werkzaamheden.

Voorgesteld wordt de in de Wet financiering sociale verzekeringen geregelde opslag van 5% op een nabetaling van premies te laten vervallen, omdat de Belastingdienst bij een nabetaling al belastingrente of invorderingsrente in rekening brengt. In de belastingwetgeving is al voorzien in een financiële prikkel om tijdig te betalen. De opslag is dus overbodig.

Sociale verzekeringen van Anema

07 september 2017

Werkgevers, die eigenrisicodrager willen zijn voor het WGA-risico, kunnen dat vanaf 1 januari 2017 lees meer

12 juni 2019

De huidige scholingsaftrek wordt vervangen door een subsidieregeling. Deze regeling, de Stimulans lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag