Geplaatst om 04:00 op 17 oktober 2019 door Tussendoor

Verzekeringsuitkering brandweerman was geen loon

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Daaronder wordt ook begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Dit betekent dat ook vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren onder het loonbegrip vallen. Volgens de rechtbank Noord-Nederland blijft de in de rechtspraak ontwikkelde 'redelijke toerekening' onverkort van toepassing. Dat houdt in dat niet als beloningsvoordeel ervaren vergoedingen tot het loon behoren als zij kunnen worden ontleend aan een rechtspositionele regeling of aan afspraken in de arbeidsovereenkomst. In uitzonderlijke situaties is geen sprake van loon. Deze situaties doen zich voor als de werkgever niet slechts als werkgever optreedt maar ook in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als een overheidswerkgever met de desbetreffende arbeidsvoorwaarde beoogt de publieke dienstverlening te dienen.

De rechtbank is van oordeel dat de verzekeringsuitkering die een lid van de vrijwillige brandweer ontving in verband met tijdens bluswerkzaamheden opgelopen blijvend letsel niet tot het loon behoort. De verzekering was afgesloten door de veiligheidsregio. Volgens de rechtbank had de veiligheidsregio dat niet als werkgever gedaan maar vanuit de behartiging van het publieke belang.

Loonbelasting van Anema

13 maart 2019

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling in de loonbelasting vervallen. De lees meer

19 november 2020

Het onderscheid tussen werken als zelfstandige en als werknemer is van belang voor de lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag