Verzekeringsuitkering brandweerman was geen loon – Anema Salaris & Advies

Geplaatst om 04:00 op 17 oktober 2019 door Tussendoor

Verzekeringsuitkering brandweerman was geen loon

De Wet op de loonbelasting omschrijft loon als al hetgeen uit een dienstbetrekking wordt genoten. Daaronder wordt ook begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking. Dit betekent dat ook vergoedingen die niet als beloningsvoordeel worden ervaren onder het loonbegrip vallen. Volgens de rechtbank Noord-Nederland blijft de in de rechtspraak ontwikkelde 'redelijke toerekening' onverkort van toepassing. Dat houdt in dat niet als beloningsvoordeel ervaren vergoedingen tot het loon behoren als zij kunnen worden ontleend aan een rechtspositionele regeling of aan afspraken in de arbeidsovereenkomst. In uitzonderlijke situaties is geen sprake van loon. Deze situaties doen zich voor als de werkgever niet slechts als werkgever optreedt maar ook in een andere hoedanigheid, bijvoorbeeld als een overheidswerkgever met de desbetreffende arbeidsvoorwaarde beoogt de publieke dienstverlening te dienen.

De rechtbank is van oordeel dat de verzekeringsuitkering die een lid van de vrijwillige brandweer ontving in verband met tijdens bluswerkzaamheden opgelopen blijvend letsel niet tot het loon behoort. De verzekering was afgesloten door de veiligheidsregio. Volgens de rechtbank had de veiligheidsregio dat niet als werkgever gedaan maar vanuit de behartiging van het publieke belang.

Loonbelasting van Anema

22 april 2021

De Pensioenwet bevat het wettelijke kader voor Nederlandse pensioenregelingen. In de Pensioenwet is lees meer

03 juni 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 lees meer

Stel uw vraag aan de specialisten van Anema. Wij helpen u graag.

Stel uw vraag